نام
پیش نمایش اجرای طرح هادی در روستای اسکستان - شهرستان خلخال
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 800 x 533
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شهرستان