نام
پیش نمایش     روستای ساطی از توابع مشگین شهر - استان اردبیل
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 800 x 600
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شهرستان