نام
پیش نمایش اجرای بافت با ارزش روستای عنبران علیا اجرا سال 94- توسط بنیاد مسکن استان اردبیل
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 800 x 533
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شهرستان