نام
پیش نمایش واحد مقاوم سازی شده روستایی در شهرستان نمین
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 800 x 602
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شهرستان