نام
پیش نمایش اجرای طرح هادی روستای تنگ - گرمی
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 800 x 600
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شهرستان