اندازۀ تصویر
  
  
00.jpg001134 x 699477 KB 1399/6/13 01:20 غ.و
1 (1)k.jpg1 (1)k889 x 500412 KB 1398/9/14 02:00 غ.و
1.jpg11417 x 939614 KB 1399/2/3 10:59 غ.م
11111.jpg111111417 x 9441464 KB 1399/1/31 12:00 غ.و
11پروژها kkردبیل96.jpg11پروژها kkردبیل96741 x 500445 KB 1396/11/26 01:33 غ.و
12 واحدی kآراللو.jpg12 واحدی kآراللو400 x 267141 KB 1394/7/27 11:26 غ.م
123.jpg123945 x 708495 KB 1399/4/14 08:47 غ.م
123456.jpg123456850 x 538130 KB 1398/12/19 12:59 غ.و
13981117-00.jpg13981117-00912 x 488396 KB 1398/11/19 10:45 غ.م
13981117-11.jpg13981117-111032 x 581148 KB 1398/11/19 12:16 غ.و
13981121-02.jpg13981121-02538 x 358200 KB 1398/11/23 08:26 غ.م
1k.jpg1k839 x 500523 KB 1398/9/14 02:09 غ.و
1x.jpg1x956 x 500401 KB 1398/12/8 11:49 غ.م
1جلسه kاوقاف.jpg1جلسه kاوقاف758 x 500488 KB 1397/10/26 10:34 غ.م
2.jpg2500 x 643320 KB 1398/5/6 11:57 غ.م
---2.jpg---21872 x 500808 KB 1396/8/27 09:35 غ.م
200 روستا kkنیازمند بازنگری.jpg200 روستا kkنیازمند بازنگری500 x 148117 KB 1395/5/13 12:12 غ.و
200 روستا kنیازمند بازنگری.jpg200 روستا kنیازمند بازنگری500 x 148116 KB 1395/5/13 11:55 غ.م
22k.jpg22k703 x 500403 KB 1398/9/14 02:13 غ.و
23.jpg231040 x 768127 KB 1399/1/25 08:18 غ.م
2افتتاحیهk اجیرلو.docx.jpg2افتتاحیهk اجیرلو.docx665 x 500306 KB 1397/6/11 12:27 غ.و
3.jpg3500 x 500259 KB 1398/5/6 12:00 غ.و
304 واحدی kشهرک  بیله سوار تعیین تکلیف میشود.jpg304 واحدی kشهرک بیله سوار تعیین تکلیف میشود500 x 252177 KB 1396/5/5 11:44 غ.م
33k.jpg33k751 x 500449 KB 1398/9/14 02:19 غ.و
35 واحدی دkو معلول.jpg35 واحدی دkو معلول500 x 266165 KB 1395/5/17 12:51 غ.و
377میلیون تومان وام بلاعوض kبه روستاهای خلخال اختصاص یافت.jpg377میلیون تومان وام بلاعوض kبه روستاهای خلخال اختصاص یافت500 x 388180 KB 1395/11/24 01:32 غ.و
38600.jpg38600400 x 26732 KB 1394/6/2 01:32 غ.و
4.jpg41024 x 768171 KB 1399/2/2 09:54 غ.م
435روستای استانk درمعرض حوادث طبیعی.jpg435روستای استانk درمعرض حوادث طبیعی751 x 500494 KB 1398/4/16 08:57 غ.م
46درصد از واحدهای مسکونی روستایی خلخال مقاوم سازی شد.5.jpg46درصد از واحدهای مسکونی روستایی خلخال مقاوم سازی شد.5450 x 30017 KB 1394/8/11 09:31 غ.م
1 - 30صفحه بعد