نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
  
  
  
نوع محتوا مربوطه فیلتر
پوشه: Editing Menu
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Accountتصدیق شد
پوشه: en-us
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Accountتصدیق شد
پوشه: Preview Images
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Accountتصدیق شد
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
1397/11/17 1:01 غ.وSystem Accountتصدیق شد
2016.master
2016.master
  
1397/11/28 12:28 غ.وSystem Accountتصدیق شد
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
1397/11/17 1:02 غ.وSystem Accountتصدیق شدصفحه خوش آمد
ardabil.master
ardabil.master
  
1396/12/23 4:41 غ.وSystem Accountتصدیق شد
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Accountتصدیق شدصفحه مقاله
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Accountتصدیق شدصفحه مقاله
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Accountتصدیق شدصفحه مقاله
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Accountتصدیق شدصفحه خوش آمد
CatalogArticle.aspx
CatalogArticle.aspx
  
1397/11/17 1:02 غ.وSystem Accountتصدیق شدCatalog-Item Reuse
CatalogWelcome.aspx
CatalogWelcome.aspx
  
1397/11/17 1:02 غ.وSystem Accountتصدیق شدCatalog-Item Reuse
default.master
default.master
  
1394/05/05 9:48 غ.مSystem Account3تصدیق شد
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
1394/05/05 9:49 غ.مSystem Account4تصدیق شدبلیصفحه خوش آمد
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Accountتصدیق شدصفحه ویکی سازمانی
ErrorLayout.aspx
ErrorLayout.aspx
  
1397/11/17 1:03 غ.وSystem Accountتصدیق شدError Page
inner.aspx
inner.aspx
  
1394/05/10 5:14 غ.وSystem Account4تصدیق شدخیرصفحه خوش آمد
minimal.master
minimal.master
  
1394/05/05 9:49 غ.مSystem Account4تصدیق شد
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
1394/05/05 9:49 غ.مSystem Account4تصدیق شدبلیصفحه خوش آمد
nightandday.master
nightandday.master
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Account4تصدیق شد
oslo.html
oslo.html
  
1397/11/17 1:01 غ.وSystem Accountتصدیق شد
oslo.master
oslo.master
  
1397/11/17 1:03 غ.وSystem Accountتصدیق شد
oslo.preview
oslo.preview
  
1397/11/17 1:03 غ.وSystem Accountتصدیق شد
PageFromDocLayout.aspx
PageFromDocLayout.aspx
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Accountتصدیق شدصفحه مقاله
PageLayoutTemplate.aspx
PageLayoutTemplate.aspx
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Account4تصدیق شدبلی
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
1397/11/17 1:02 غ.وSystem Accountتصدیق شدصفحه خوش آمد
ProjectPage.aspx
ProjectPage.aspx
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Accountتصدیق شدProject Page
PublishingImageRenditions.xml
PublishingImageRenditions.xml
  
1397/11/17 1:02 غ.وSystem Accountتصدیق شد
RedirectPageLayout.aspx
RedirectPageLayout.aspx
  
1394/05/05 11:12 غ.مSystem Accountتصدیق شدصفحه هدايت
1 - 30بعدی