نیر


بنیاد مسکن شهرستان نیر

تلفن تماس:   32282442 -  045

        نمابر:   322823786


آدرس :خيابان امام_کوچه​ بانك ملي