نمین

بنیاد مسکن شهرستان نمین


تلفن تماس:   3227080 -  045        

         نمابر:   3227080

آدرس  : راه عنبران _ جنب شبکه بهداشت