مشکین شهر


بنیاد مسکن شهرستان مشكین شهر

تلفن تماس:     32538155  -  045

                      32538166

           نمابر :  32538188


آدرس  :  خیابان سعدي _ مجتمع اداری _ خيابان بنياد مسكن