آمار و عملکرد

​نمودار صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری  
1 ​تعداد روستاهای دارای سند مالکیت  331
2​ تعداد اسناد مالکیت صادر شده روستایی ​ 87056​
3 تعداد شهرهای دارای سند مالکیت  توسط بنیاد مسکن استان​ ​19
4​ ​تعداد اسناد مالکیت صادر شده در شهر های زیر 25000 نفر 3348
 


 
نمودارطرح ویژه بهسازی مسکن روستایی​​
1​ تعداد سهمیه تخصیصی 
62300​
2​ تعداد تشکیل پرونده
​64809
3​ تعداد معرفی به بانک های عامل
​61000
4​ تعداد انعقاد قرارداد با بانک​ 51598​
5​ ​تعداد پایانکار  47000​​
 
 
  
 
 
 
​​ نمودارعملکرد بنیاد مسکن استان ​
​1 تعداد واحد های احداثی مسکن شهری ​ 2841​
2​ تعدادپروژه های در دست اجرا​
628​واحدساختماني
 نمودارعملکرد انجمن خیرین مسکن ساز​
1​ ​تعداد تملک زمین به متر مربع 394​
2​ ​تعداد واحد های احداثی در شهرهای اردبیل و نمین سهمیه استان  ​76
3​ تعداد واحد های در حال اجرا در اردبیل​ 24​
4​ ​احداث و خرید مسکن به ارزش 3390میلیون ریال ​6
5​ ​تعداد تعمیر و تجهیز مسکن به ارزش 120 میلیون ریال ​5