مسکن شهری

​حوزه مسكن شهري
 
بنياد مسكن انقلاب اسلامی به موجب اساسنامه مصوب خود توليد انبوه مسكن شهري را در قالب مسكن حمايتي و مسكن به قيمت تمام شده براي گروههاي كم درآمد در دستور كار دارد.
هدف غايي بنياد مسكن در موضوع توليد مسكن شهري تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد متناسب با نيازهاي مادي و معنوي متعادل با وضعيت اقتصادي خانواده كم درآمد مي‌باشد.
براي تحقق اين هدف سياست‌گذاري بخش مسكن شهري عبارت است از:
1.       توليد انبوه مسكن براي كاهش هزينه ها
2.       توجه به مقاوم سازي بنا براي افزايش عمر مفيد ساختمان
3.       پرهيز از تزئينات غيرضروري در بنا 
4.       صيانت از شأن و منزلت خانواده و پرهيز از نمايش پروژه‌هاي مسكوني تحويلي به عنوان مسكن فقرا
5.       تعريف پروژه، احداث آن براي طيفي از طبقات محروم تا ميان درآمد براي جلوگيري از تجمع خانواده‌هاي فقير در يك پروژه و پرهيز از اثرات تشديد فقر در يكجانشيني فقرا
6.      استفاده از يارانه‌ها، خاص سازمان (حساب 100 حضرت امام (ره)) و دولت، تسهيلات بانك‌ها، كمك‌هاي خيرين و... در تأمين بهاي واگذاري واحد مسكوني براي كاهش فشار اقتصادي به خانواده كم درآمد
7.      توجه به معماري بيروني و دروني بنا به ويژه در برخورداري از نور آفتاب، شرايط بهداشتي، منظر و زيبايي محيط و توجه به عدم اشراف به درون واحد مسكوني براي ارتقاء مطلوبيت واحد مسكوني
8.      توجه به تأمين ساير شرايط و امكانات مورد نياز زندگي اعم از تأمين انرژي، آب، خدمات آموزشي، بهداشتي و... فضاي سبز محوطه در زمان ساخت پروژه
 
 الف ) تعریف و تعیین اهداف کلی مسکن شهری
یکی از مهمترین اهداف و رسالتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در21 فروردین ماه سال 1358 تشکیل شده است.تأمین مسکن محرومان و اقشارکم درآمد اعم از روستایی وشهری ازطریق تولید واحداث واحدهای مسکونی با فراهم نمودن مشارکت و همکاری مردم خیرین یا اخذ تسهیلات بانکی می باشد.
 
به موجب آن معاونت مسکن شهری که یکی از حوزه های مهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد با مطالعه و شناسایی مناطق مناسب برای احداث مجتمع های مسکونی و تولید انبوه درشهرهای مختلف استان اقدام به ساخت وساز درآن مناطق کرده است.
 
ب ) اهم فعالیتها وبرنامه های مسکن شهری
 
1- تأمین یا تملک زمین
2- طراحی فاز صفرو یک و نقشه اولیه
3- تهیه ومطالعات توجیه اقتصادی طرح
4- تصویب طرح وتوجیه اقتصادی در دفترمرکزی
5- اخذ پروانه
6- تهیه فاز2 و کلیۀ نقشه های معماری – سازه ای تأسیسات و تصویب آن در دفترمرکزی
7- تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه باهمکاری معاونت اقتصادی وبرنامه ریزی
8- انتخاب پیمانکار
9- شروع کاراحداث واحدهای مسکونی بعد از تحویل زمین ونقشه و مدارک موردنیاز پیمانکار
10- کنترل پیشرفت فیزیکی و کنترل کیفی پروژ های مسکن شهری
11- تأمین منابع مالی ازطریق اخذ تسهیلات یا پیش فروش
12- اتمام ساخت و تحویل پروژه
13- واگذاری واحدهای مسکونی