عمران روستایی

عمران روستايي

مقدمه: فعاليت‌هاي عمران روستايي يكي از مهمترين و اصلي ترين اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌در امور كالبدي و عمران و آبادي روستاهاي كشور مي‌باشد. اين فعاليت‌ها با هدف ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها و تأمين عادلانه امكانات و هدايت فيزيكي جهت بهبود شرايط زيست محيطي نقاط روستايي در سراسر كشور به انجام مي‌رسد. لذا با اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور كه به عنوان سند توسعه ملي محسوب مي‌گردد، هم راستا مي‌باشد.

 

اهم فعاليت‌ها:

ساماندهي كالبدي سكونتگاههاي روستايي

ساماندهي كالبدي سكونتگاههاي روستايي طرحي است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي از طريق توزيع مناسب جمعيت و فعاليت و استقرار بهينه خدمات در محيط‌هاي روستايي، هماهنگ با نظام شبكه شهري تهيه مي‌شود.

اهداف مورد نظر از تهيه طرح‌هاي مذكور به قرار زير است:

1.       ساماندهي فضايي سكونتگاههاي روستايي موجود در قالب نظام تقسيمات فضايي – كالبدي

2.       ساماندهي اقتصادي محدوده مورد مطالعه مبتني بر ارايه برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي به تفكيك تقسيمات كالبدي طرح

3.       توزيع و پراكنش جمعيت روستايي در قالب نظام تقسيمات كالبدي طرح

4.       ساماندهي مناسب تأسيسات و خدمات رفاهي با توجه به نظام سلسله مراتبي و تقسيمات كالبدي پيشنهادي

 

طرح‌هادي روستايي

 طرح‌هادي روستايي طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود، ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، تجاري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و نيازمندي‌هاي عمومي‌روستايي را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح‌هاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي و طرح‌هاي جامع ناحيه اي تعيين مي‌نمايد.

اهداف مورد نظر از تهيه و اجراي طرح‌هاي مذكور به قرار زير مي‌باشند:

1.       ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي
2.       تأمين عادلانه امكانات از طريق ايجاد تسهيلات اجتماعي، توليدي و رفاهي
3.       هدايت وضعيت فيزيكي روستا
4.       ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستاييان و خدمات محيط زيستي و عمومي‌
جهت تهیه طرحهای هادی روستایی طبق بند «ف» ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کمیتۀ تصویب طرحی متشکل از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فرماندارشهرستان، بخشدار بخش ، نماینده سازمان مسکن وشهرسازی ، نماینده جهاد کشاورزی ، نماینده معاون امورعمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا بعنوان ناظر ، وظیفه تأیید مطالعات طرحهای هادی و تعیین محدوده روستاها را به عهده دارند.

تعداد روستاهای بالای 20 خانوار استان 1021 روستا می باشد که ازاین تعداد تا پایان  سال 90 13برای 595روستا تهیه طرح هادی صورت گرفته است.

اجرای طرحهای هادی :
تمام روستاهای مطالعه شده دارای پیشنهادهایی درخصوص اصلاح شبکه معابر ، پیشنهاد شبکه های ارتباطی جدید و سایرطرحهای کالبدی می باشند که در مرحله اجرا به صورت پروژه هایی تعریف می شوند که معمولاً بیشترین میزان تحقق پیشنهادات کاربریها در طرحهای هادی را به خود اختصاص می دهند.
پروژه های یادشده عبارتند از:
- احداث و اصلاح معابر            - احداث پل
- احداث میدان                     - احداث کانال آب (داخل محدودۀ روستا)
- احداث سیل بند                 - دیوارسازی
- احداث پیاده رو                   - ایجاد فضای سبز
- آماده سازی اراضی

دراستان اردبیل نیز تا پایان  سال90 در 280 روستا نسبت به اجرای طرح هادی اقدام شده است.

 بهسازي بافت باارزش روستايي :
 بهسازي بافت باارزش روستايي طرحي است كه با شناسايي و ارتقاي فضاهاي باارزش روستايي، توسعه كالبدي – فضايي روستا را از طريق حفاظت و احياي ارزش‌هاي فرهنگي، تاريخي و معماري آن به شيوه‌هاي مناسب و بهينه پيگيري مي‌نمايد.

تهيه و اجراي طرح‌هاي مذكور به منظور دستيابي به اهداف ذيل به انجام مي‌رسد:

1.  حفاظت، احياء و مرمت بافت و كالبد واجد ارزش در رابطه با سكونت و توليد
2. حفاظت و احياي ارزش‌هاي فرهنگي، تاريخي، كالبدي – فضايي، معماري و منظر روستايي و معرفي اين ارزش‌ها در سطوح ملي و فراملي به خصوص در زمينه توسعه گردشگري
3.  ارتقاي كمي‌و كيفي عرصه‌هاي زيست و توليد روستايي
4.  فراهم نمودن زمينه توسعه و عمران روستا با توجه به شرايط، امكانات و محدوديت‌هاي موجود

عملكرد:
دراستان اردبیل روستای کزج بعنوان بافت با ارزش در برنامه چهارم توسعه انتخاب شد و با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال طرح مذکور درآن اجرا گردید که درسال 1389 توسط آقای مهندس تابش ریاست محترم بنیاد مسکن کل کشور افتتاح گردید برای برنامه پنجم توسعه نیز 3 روستای نمونه معرفی شده اند که روستای اولتان پارس آباد و روستای برندق خلخال از آن جمله اند که اجرای طرح هادی روستای برندق با حضور مهندس شاملو معاون عمران روستائی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کل کشور در سال1390 افتتاح گردید.

صدور اسناد مالكيت املاك روستايي

صدور اسناد مالكيت املاك روستايي فعاليت حقوقي و فني تهيه و تنظيم مدارك و نقشه‌هاي لازم جهت صدور اسناد مالكيت اماكن روستايي است.
اهداف مورد نظر از اين فعاليت شامل موارد ذيل است:
1. ساماندهي نظام مالكيت اراضي واقع در بافت مسكوني روستاها
2. امكان بهره گيري روستاييان از تسهيلات بانكي
3.افزايش ارزش حقوقي و اقتصادي املاك واقع در روستا

تا پایان  سال 90 13در 327 روستا به تعداد85211 جلد سند تحویل روستائیان عزیز شده است.