پارس آباد


بنیاد مسکن شهرستان پارس آباد

تلفن تماس:  32785375  -   045
        نمابر:  32791522


آدرس شعبه :  ميدان آزادی _ خيابان 16متري زمين شاهين