مسکن مهر

​1 تعدادشهر 19
​2 تعداد سهمیه استان به واحد مسکونی​​ 5333
​3 تعداد عقد قرارداد ساخت به نفر ​5533
​4 تعداد اتمام عملیات اجرایی و نازک کاری ​ 4302​
​5 تعداد صدور دفترچه اقساط قرارداد​ 4154
 
Untitled-2.png