عنوان

سفته زنجیره ای بهترین ضمانت بانکی برای تسهیلات احداث مسکن روستایی است

متن

این مطلب را مهندس عزیزا...مهدیان ـ معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور درجلسه مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، استانداری با بانک های عامل استان اردبیل بیان کردواظهارداشت : ماحدود1 میلیون و750واحد مسکن روستایی را درسطح کشور مقاوم سازی کرده ایم که درجریان زلزله وسیل هیچ آسیبی به هیچکدام از آنها نرسید و بلکه مامن و پناهگاهی برای حادثه دیده ها بود وی تاکید نمود: لازم است بانک های عامل تمهیداتی بیاندیشند وزمینه ای فراهم کنند تا متقاضیان تسهیلات طرح ویژه مقاوم سازی درسطح روستاها ، آسان تر و بهتر ازتسهیلات بانکی اسفتاده نمایند مهندس مهدیان افزود: اگرمتقضایان احداث واحدهای مسکونی مقاوم کمتر بامشکلات اداری و بانکی مواجه شوند تعداد بیشتری درگیر ساخت وساز وکارهای مقاوم سازی شوندودرنتیجه هم میزان ساخت وسازواحدهای مسکونی مقاوم ومناسب افزایش می یابد وهم ازمیزان واحدهای کم دوام و بی دوام درسطح روستاهای استان کاسته می شود. وی اظهارداشت : سفته زنجیره ای ازسوی دولت و بانک مرکزی مورد تأئید قرارگرفته و بهترین ضمانت برای تسهیلات واحدهای مسکونی روستایی است چرا که علاوه بر وادارساختن وام گیرندگان به بحث ساخت وساز ، آنها را نسبت به انجام تعهدات بانکی نیزمتعهد ومقید میسازد معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از نحوه عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل ابراز رضایت نموده ، به مشکل ضمانت و عدم استقبال متقاضیان اشاره کردوافزود: توجه به آمار ومیزان مقاوم سازی انجام شده دراستان اردبیل طی دوسه سال اخیرنشان میدهد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، حرکت قابل توجهی داشته و بانک های عامل نیزهمکاری خوبی را بعمل آورده اند لیکن تنها موضوع ضمانت است که در برخی از بانک های عامل به نسبت سخت و جدی ترگرفته شده وهمین امر موجب عقب نشینی برخی ازمتقاضیان از دریافت کنندگان تسهیلات این طرح حیاتی گردیده است وی ضمن قدردانی از صبر وتحمل دست اندرکاران بانک های عاملی که نتوانسته یا نخواسته اند مطالبات سالهای قبل را بطور قانونی و جدی از متقاضیان روستایی بگیرند و موضوع را قضایی نکرده اند تقدیر وتشکر نموده ، ازدریافت کنندگان تسهیلات خواست بابازگرداندن این حقوق به دولت ، زمینه را برای دریافت کنندگان و افرادی که به تازگی اقدام به ساخت وساز مقاوم میکنند و طبیعتا خود یا باستگان هیمن روستائیان عزیز است ، فراهم تر سازند معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشورتصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور درراستای افزایش نقدینگی بانک های عامل و درگیر با تسهیلات واحدهای مسکونی روستایی وشهرهای زیر25هزارنفرجمعیت ، مبلغ یک صدمیلیارد ریال از محل حساب 100حضرت امام را ازطریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان دراختیاراین بانکها قرارمیدهدتامتقاضیانی که نسبت به مقاوم سازی واحدهای خود اقدام نموده یا خانواده های بی بضاعت وفاقد سرپرست وکسانی که توانایی تکمیل واحد مقاوم سازی شده خود نراندارند ، بتوانندازاین تسهیلات ، بصورت کمک بلاعوض درحد یکصد میلیون ریال برای هرواحد بهره مند شوند مهندس مهدیان تاکید کرد: یکی از مزایای موفقیت این طرح ، نحوه پرداخت تسهیلات است که برخلاف سایر وام وتسهیلات بانک ها ، خیلی آسان پرداخت میشود سه تا روستایی می آیند وضامن همدیگر میشوند ، اگراین تسهیلات جاری شود بایستی زنجیره ای شود وی ساخت مسکن مقاوم راعلاوه برتضمین امینت وسلامت مالکان واحدها، ازنظر اقتصادی هم ارزشمند وتاثیرگذار بیان کرده ، افزود: خساراتی که درنتیجه بروزحوادث بویژه زلزله وسیل و .... به مردم ودولت وارد میشود ،بیشترازمیزان هزینه و ارائه تسهیلاتی است که برای ساخت مساکن مقاوم و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی وشهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت است روستائیان خوش حساب ترین افراد هستند وزندگی درتمام روستاهای استان اردبیل جریان دارد معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشورگفت: بحمدلله استان اردبیل دارای روستاهایی سرسبز و سرزنده است واهالی همچنان به کارهای کشاورزی ،دامداری و فعالیتهای روزمره و اقتصادی خویش مشغولند ، متاسفانه درخیلی ازروستاها ، فقط تعدادی پیرزنها و پیرمردها هستندواگر علت را بپرسیم ، میگویند برای کار و تامین معاش به شهرها و کلان شهرها مهاجرت کرده اند وی اضافه نمود : برای اینکه جلوی این نوع مهاجرت و تخلیه روستاها گرفته شود ، شایسته است خدمتگزاران نظام و دولت و دست اندرکاران مالی ، استانداری ها ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانکها همت گمارند و نشاط و حیات و اشتغال را به خانه ها بازگردانند معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد:روستائیان خوش حساب ترین افراد جامعه هستند همچنانکه درارائه زکوه و مطالبات دینی خود پیشگام هستند در بازگرداندن حقوق مالی و حساب تسهیلات خود به بانک ها هم کوتاهی نمیکنند وی افزود : عزیزانی که به هردلیل امکان بازپرداخت بدهی خود رانداشتند ، تلاش کنیم حد اقل اصل پول را بازگردانندتا بانک ها هم اقدام به تسویه نمایند طرح ویژه مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستاهای استان کاری انقلابی است مهندس اکبر بهنام جو ـ استاندار اردبیل درجلسه مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک های عامل که باحضورمهندس مهدیان ـ معاون بازسازی بنیادمسکن انقلاب اسلامی کشور، مهندس فرهاد سبحانی ـ مدیر کل وسرپرستان شعب بانک های عامل استان درمحل استانداری برگزارشده بود، با بیان اینکه بحث بازسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی بی دوام و کم دوام نیازمند یک جهش وحرکت انقلابی است ، گفت: اجرای طرح ویژه مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستاهای استان کاری انقلابی است و لازمه استمرار وافزایش میزان ساخت وساز مقاوم و بادوام ، حمایت همه جانبه وتقویت آن است. وی که تاکید کرد: ماتوانی های لازم را برای اینگونه جهش ها وحرکت داریم و کافی است سرپرستان شعب با ایجاد تسهیلات و روانسازی جریان اعبتار واعطاء وام برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی مقاوم روستایی اقدام عاجل بعمل آورند استاندار اردبیل ضمن درخواست رفع مشکلات اعطاء تسهیلات به روستائیان برای ساخت وسازمسکن مقاوم تصریح کرد: بانک های عامل موظف به رعایت سفته زنجیره ای شده و با ابلاغ به شعب خود درسطح شهرستانها و بانک های تابعه زمینه پرداخت وام برای احداث مسکن بادوام درسطح روستاها وشهرهای زیر25هزارنفر فراهم سازند مهندس بهنام جو افزود : برای جبران عقب افتادگی سال 97ـ96 بانک های عامل طی دو ـ سه ماه آینده با افزایش میزان عقد قرارداد بادریافت کنندگان تهسیلات از 4000 واحد مورد تعهدبنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان را به 6000متقاضی در مرحله اول ، 7000 متقاضی برای مرحله دوم و8000 متقاضی به مرحله سوم ، میزان 20هزار واحد مقاوم سازی شده درسطح استان تحقق یابد و برای مراحل بعدی نیز تلاش کنند سقف 40000واحد مسکن بی دوام وکم دوامی راکه مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل مطرح کردند تمهیدات لازم بعمل آیدتا این ساختمان ها هم تبدیل به واحدهای بادوام و مقاوم گردد وی اجرای بافت با ارزش روستای عنبران علیا راکه باحضورمهندس تابش و معاونین دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، تلاشگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل موردبازدید قرارگرفته بود ،کاربس ارزشمند وماندگاری خوانده وافزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درروستای عنبران علیا یک حرکت انقلابی ، با ارزش انجام داده که ماندگاری آن هم تاریخی وهم اجتماعی برای نسل های آتی است استاندار اردبیل اظهارداشت : این نهاد علاوه برایجاد اشتغال ،توسعه بهداشت وتحول واحیاء کالبدی روستا ، توجه عموم رابه این منطقه نیز معطوف داشته ولازم است جهت اجرای طرح های مشابه مورد حمایت واقع شود وی تاکیدکرد: بایستی این حرکت وعملیات اجرایی را کمک کنیم تادراقصی نقاط استان ، روستاهای دارای استعداد وپتانسیل این نوع تحول مورد توجه وعملیاتی شود بلکه درسایرروستاها نیزگسترش یابد. مهندس بهنام جوافزود : حال که بنیاد مسکن این کار را باتوانمندی قابل توجهی انجام داده و موجب جذب گردشگرو رونق اقتصادی استان میشود ، بایستی دستگاه های ذینفع هم همکاری لازم را بااین نهاد انقلابی معمول دارند بیش از55 هزارواحد مسکونی کم دوام و بی دوام ، در استان اردبیل مقاوم سازی شده است مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل هم ضمن قدردانی ازهمکاری بیش ازیک دهه بانک های عاملی که درجریان عملیاتی کردن اجرای طرح ویژه مقاوم سازی درسطح استان با این نهاد معمول داشته اند، گفت : تاکنون از کل1220روستای استان و22شهر ویاشهرستان زیر25هزارنفرجمعیت ، بیش از55 هزارواحد مسکونی کم دوام و بی دوام ، مقاوم سازی شده و نزدیک به 42000واحد تا تحقق برنامه صد درصد مقاوم سازی فاصله داریم وی افزود: باتوجه به روندروبه نزولی سال گذشته وعدم استقبال متقاضیان به جهت مشکل ضمانت مطرح شده که با مقاومت تعدادی از بانکهای عامل روبه رو بود و برای ضمانت یک کارمندوسندو...میخواستند ، سقف سالانه 4000واحد مقاوم سازی مورد تعهد این استان به کمتراز50 درصد تقلیل یافت مهندس سبحانی گفت: روستاهایی هستند که نتوانسته اند ازاین تسهیلات استفاده کنند ویکی از دلایل عدم استفاده آنها ، بحث ضمانت بانکی است که درصورت رفع این مشکل ، میزان مراجعه کنندگان به بانک ها دوبرابر بیشتر میشود وی اظهار امیدواری کرد با ابلاغ این دستور العمل و اجرایی نمودن آن ، این میزان به حد مطلوب و مورد نظر تلاشگران برسد مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استا اردبیلاظهارداشت : دربحث خانه دار شدن خانواده های دو معلول هم با همکاری سازمان بهزیستی استان تعداد 80 خانه روستایی احداث ویادرسطح شهرها تامین ودراختیار عزیزان دارای دو معلول گذارده شده است همچنین برای خانه دار کردن طلاب روستاها نیز تعداد68 واحد با تسهلات 180 میلیون ریال تشکیل پرونده کردیم که ازاین تعدا 21 واحد معرفی شده است ودرمجموع توسط بنیاد مسکن انقلابب اسلامی استان ، بیش از4400میلیون ریال کمک بلاعوض به این خانواده هاصورت گرفته است مهندس سبحانی افزود: روستاهایی که نتوانسته اند ازاین تسهیلات استفاده کنند یا به حدی بی بضاعت و خانواده هایی ندار بوده اند که بخشی را کمتیه امداد حضرت امام و بخش دیگر را بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، با اعطاء 80 میلیون ریال کمک بلاعوض مساعدت کرده است و برای مددجویان کمیته حضرت امام هم که ازطریق اداره متبوعه 150میلیون ریال کمک میشود ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 20 تا 25 میلیون ریال کمک بلاعوض ارائه میدهد وی اظهار داشت : هم اکنون هم برای هرعزیز که اقدام به ساخت واحد مسکونی مقاوم درسطح روستاها میکند بنیاد مسکن انقلاب ا سلامی علاوه بر ایجاد تسهیلات ، ارائه نقشه و نظارت مستمر ، درصورت عدم توانایی فرد برای تکمیل واحد احداثی ، مبلغ 80 تا100 میلیون ریال کمک بلاعوض خواهیم کرد اضافه میشود جلسه فوق با حضور مهندس مهدیان ـ معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، مهندس بهنام جوـ استاندار اردبیل ، رضاکریمی ـ رئیس مجمع نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی و سرپرستان شعب9بانک عامل استان درمحل استانداری برگزارشد وکریمی ـ نماینده مردم اردبیل، سرعین نیر ونمین درمجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی ازتلاشهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل گفت : این نهاد مقدس در طی دو سه سال اخیر بیش از کل تعداد واحدهای مقاوم سازی شده دو دهه شروع عملیات طرح ویژه بهسازی مقاوم سازی در سطح استان عمل کرده است و دربحث مطالعه وتهیه طرح هادی روستایی ، کلیه روستاهای بالای 20 خانوار تهیه طرح گردیده است و در بحث اجرا نیز با توجه به مشکلات اعتباری و عدم دریافت بودجه جاری دولت ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توانسته تعداد 430 روستای استان را اجرای طرح هادی نماید

تاریخ

1398/09/14

تصویر