موضوع خبر
  
منبع خبر
  
  
سازمان متولی
  
  
  
طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل, فرمانداری1401/04/07
  
طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل, فرمانداری1401/04/06
  
مقاوم سازی, طرح هادی, مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/04/04
  
طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/04/04
  
طرح هادی, نوسازی بافت فرسوده, مسکن محرومان, وام و تسهیلاتروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل, مجلس شورای اسلامی1401/04/02
  
طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/04/01
  
طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/03/30
  
ماشین آلات, مصالح ساختمانیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/03/29
  
طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/03/26
  
مقاوم سازی, مصالح ساختمانی, دوره آموزشیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/03/23
  
طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/03/21
  
مسکن شهری, مسکن مهر, مسکن و ساختمان, طرحهای عمرانیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل, وزارت راه و شهرسازی1401/03/19
  
مقاوم سازی, طرح هادی, مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل, فرمانداری1401/03/18
  
مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل, وزارت راه و شهرسازی1401/03/17
  
مقاوم سازی, طرح هادی, مسکن روستایی, مهاجرت معکوسروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل, فرمانداری1401/03/16
  
طرح هادی, سیلروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/03/10
  
طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/03/09
  
مسکن شهری, مسکن مهر, مسکن و ساختمان, پروژه ها, طرحهای عمرانیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل, وزارت راه و شهرسازی1401/03/08
  
بازسازی, طرح هادی, پروژه ها, همایشروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/03/07
  
طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/03/07
  
مقاوم سازی, مسکن محرومان, مسکن روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/03/05
  
طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/03/05
  
طرح هادی, پروژه هاروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل, فرمانداری1401/03/03
  
مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل, وزارت راه و شهرسازی, استانداری اردبیل, فرمانداری1401/03/01
  
مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل, وزارت راه و شهرسازی1401/02/25
  
عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/02/19
  
عمران روستایی, مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/02/11
  
مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/02/10
  
طرح هادی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/02/08
  
عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استاناردبیلبنیاد مسکن استان اردبیل1401/02/08
1 - 30صفحه بعد