اندازۀ تصویر
  
  
تور خبری روستای عنبران علیا با حضور مهندس سبحانی.jpgتور خبری روستای عنبران علیا با حضور مهندس سبحانی800 x 533415 KB 1394/7/15 04:30 غ.و
تور خبری روستای عنبران علیا ومدیر کل بنیاد مسکن اردبیل.jpgتور خبری روستای عنبران علیا ومدیر کل بنیاد مسکن اردبیل800 x 533395 KB 1394/7/15 04:35 غ.و
تور خبری عنبران علیا 1.jpgتور خبری عنبران علیا 1800 x 533496 KB 1394/7/15 04:31 غ.و
عکس مدیر کل بنیاد مسکن استان اردبیل1 - مهندس فرهاد سبحانی.jpgعکس مدیر کل بنیاد مسکن استان اردبیل1 - مهندس فرهاد سبحانی800 x 533391 KB 1394/7/15 04:36 غ.و